Case Report


Durable response to crizotinib in an advanced lung adenocarcinoma patient harboring rare CD47-MET fusion: a case report

Junfang Liu, Lijun Shen, Yunyao Qian, Yunpeng Liu, Minhong Su, Li Yi

Download Citation