Original Article


Experience with flap repair after vulvar carcinoma resection: a retrospective observational study of 26 cases

Jiaqi Zhang, Jian Zhang, Jun Ge, Zheng Su, Xiaolian Xiao, Chen Chen, Fen Shi, Yongzhen Wang, Jinming Zhang, Weiqiang Liang

Download Citation