Original Article


Histone methyltransferase KMT2D mediated lipid metabolism via peroxisome proliferator-activated receptor gamma in prostate cancer

Qiliang Zhai, Mayao Luo, Yifan Zhang, Wenqiang Zhang, Chenwei Wu, Shidong Lv, Qiang Wei

Download Citation