Case Report


A recurrent inflammatory myofibroblastic tumor patient with two novel ALK fusions: a case report

Xiumei Xu, Ling Li, Yaxuan Zhang, Fanfan Meng, Hongmei Xie, Ruiqi Duan

Download Citation