Case Report


Intracranial complete response to toripalimab and anlotinib in a patient with recurrent brain metastases of small cell lung cancer after failure of second-line maintenance therapy: a case report

Fengxiang Huang, Jiaqi Tang, Jiaojiao Lou, Qilong Wang, Kai Ma, Ruiping Qiao, Jiming Si, Yan Kang, Hongjie Chen, Jingjing Mei, Huanqin Wang, Yuanhua Liu, Lijun Miao

Download Citation