Case Report


Misdiagnosis of primary mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma of the pleura: case report and literature review

Yao-Hui Wang, Ling Peng, Jie-Han Jiang, Yun Xiao, Zhi-Ruo Zhu, De Tong, Zhi-Hui Shi, Wen-Long He, Qing-Wu Qin, Ding Liang, Yi Jiang, Hong Luo, Rui Zhou, Kui Xiao

Download Citation