Original Article


Identification of prognostic miRNA-mRNA regulatory network in the progression of HCV-associated cirrhosis to hepatocellular carcinoma

Liping Han, Xuemei Jia, Weinire Abuduwaili, Dongping Li, He Chen, Qiuyu Jiang, She Chen, Si Zhang, Rong Xia, Ruyi Xue

Download Citation