Original Article


Is it justified to assess the resectability of pancreatic cancer combined with biological and conditional factors?

Bingying Huang, Hao Geng, Yun Jin, Xiaoxiao Zhang, Hai Qian, Dan Ye, Jinhong Wu, Huanbing Zhu, Yuanquan Yu, Donger Zhou, Jiangtao Li

Download Citation