Original Article


Fluorescence in situ hybridization (FISH) to predict the efficacy of BCG perfusion in bladder cancer

Chunjin Ke, Zhenghao Liu, Junyu Zhu, Xing Zeng, Zhiquan Hu, Chunguang Yang

Download Citation