Original Article


Prognostic prediction of the platelet-to-lymphocyte ratio in hepatocellular carcinoma: a systematic review and meta-analysis

De-Zhao Li, Jia Guo, Qing-Kun Song, Xiang-Jin Hu, Xu-Li Bao, Jun Lu

Download Citation