Original Article


Comparison of bronchial methylene blue staining and modified inflation-deflation method in identifying the intersegmental plane during lung segmentectomy

Mingliang Wang, Zheng Zhang, Peiyuan Mei, Guanchao Ye, Xiaojun Wang, Quanfu Huang, Jun Nie, Qinghong Long, Yongde Liao

Download Citation