Case Report


Trastuzumab treatment of invasive breast ductal carcinoma induces severe edema: a case report

Hua Zhao, Jie Zheng, Qin Wang, Yueqin Ai, Ying Zhao, Jing Wang, Shuang Qu, Jianhua Hu, Shaochang Jia

Download Citation