Original Article


Inhibitory role of puerarin on the A549 lung cancer cell line

Jie Lang, Zhizhen Guo, Shushan Xing, Jian Sun, Bin Qiu, Yu Shu, Zhiqiang Wang, Guixiang Liu

Download Citation