Case Report


The reversal of anti-HER2 resistance in advanced HER2-positive breast cancer using apatinib: two cases reports and literature review

Libin He, Xiabo Shen, Yiyuan Liu, Lu Gao, Jiayi Wu, Chang Yu, Guangliang Li, Xiaojia Wang, Xiying Shao

Download Citation