Original Article


Effects of p-cresol, a uremic toxin, on cancer cells

Xiaohong Chen, Fangfang Xiang, Xuesen Cao, Jianzhou Zou, Boheng Zhang, Xiaoqiang Ding

Download Citation