Original Article


Treatment outcomes of surgery and chemotherapy for pulmonary metastases from non-lung cancers: a propensity score-matched analysis

Kun Gao, Xianben Liu, Wenqun Xing, Haibo Sun, Shilei Liu, Peng Li, Peinan Chen, Yan Zheng

Download Citation