Original Article


Overexpression of SPHK1 associated with targeted therapy resistance in predicting poor prognosis in renal cell carcinoma

Ji-Ming Bao, Xi Zhi, Hao-Yu Yuan, Tao-Yi Chen, Ming-Kun Chen, Jun-Hao Zhou, Kang-Yi Xue, Jian-Kun Yang, Cun-Dong Liu

Download Citation