Original Article


Comparing the cost-effectiveness of sintilimab + pemetrexed plus platinum and pemetrexed plus platinum alone as a first-line therapy for Chinese patients with nonsquamous non-small cell lung cancer

Yafei Shi, Di Qian, Yanhui Li, Wei Chen, Mingming Bo, Mingyu Zhang, Jianglei Shi, Bei Jia, Yuanyuan Dai, Guohui Li

Download Citation