Vol 11, No 4 (April 2022): Translational Cancer Research

Original Article

Ferroptosis related genes are regulated by methylation and predict the prognosis of glioblastoma patients
Hongliang Zhong, Yu Wang, Jianwen Jia, Hongchao Yang, Haoyu Zhang, Tong Li, He Liu, Yang Wang
Long non-coding RNA LINC02613 is a prognostic biomarker for breast cancer and correlates with the cell cycle and immune infiltration based on TCGA data
Mengyao Cui, Yanbiao Liu, Lei Cui
Analysis on diagnosis and treatments of 16 cases of extracranial malignant rhabdoid tumor in children
Siqi Xie, Jiajian Yang, Yangyang Ma, Kai Li, Kuiran Dong, Wei Yao
Preoperative MRI features predict failed breast-conserving surgery: construction of a predictive model
Yu-Hong Qu, Ying-Jian He, Xiao-Ting Li, Zhao-Qing Fan, Rui-Jia Sun, Xing Wang, Tao Ouyang, Ying-Shi Sun
GABRP is a potential prognostic biomarker and correlated with immune infiltration and tumor microenvironment in pancreatic cancer
Yihui Yang, Liwen Ren, Sha Li, Xiangjin Zheng, Jinyi Liu, Wan Li, Weiqi Fu, Jinhua Wang, Guanhua Du
Serum alpha-fetoprotein as a predictive biomarker for tissue alpha-fetoprotein status and prognosis in patients with hepatocellular carcinoma
Zhewen Wei, Yizhou Zhang, Haizhen Lu, Jianming Ying, Hong Zhao, Jianqiang Cai
Undifferentiated pleomorphic sarcoma of the extremity and trunk: a retrospective cohort study of 166 cases in a large institution
Shuguang Zhang, Xinxin Zhang, Zhenguo Zhao, Libin Xu, Songfeng Xu, Ting Liu, Shengji Yu
A retrospective study based on SEER database: not all high-risk factors are equal for stage II colon cancer
Dong Li, Zongze Jiang, Lili Xiang, Chuanhua Yang, Feiwu Long, Wenneng Liu
ECSIT inhibits cell death to increase tumor progression and metastasis via p53 in human breast cancer
Yuanping Hu, Wenqian Liu, Xuhan Zhang, Dan Liu
Identification of genes and pathways leading to poor prognosis of non-small cell lung cancer using integrated bioinformatics analysis
Shengjin Cui, Shuang Lou, Jingying Feng, Xi Tang, Xiaowei Xiao, Rong Huang, Weiquan Guo, Yiwen Zhou, Feixia Huang
Construction and validation of four-metabolism related-long non-coding RNAs as potential signature in prognosis of colon cancer
Guanxuan Chen, Yinjun Dong, Wenna Shi, Lei Li, Wanqi Zhu, Li Xie, Xianrang Song
Comparison of desflurane and propofol in the speed and the quality of emergence from anesthesia in patients undergoing lung cancer surgery—a prospective, randomized study
Izumi Kawagoe, Masakazu Hayashida, Daizoh Satoh, Chieko Mitaka
Serum gamma-glutamyl transpeptidase-to-platelet ratio (GPR) can predict the prognosis of hepatocellular carcinoma: a meta-analysis and systematic review
Chenhui Ma, Na Wang, Huanhuan Ma, Kewei Song, Rong Yu, Hao Chen
A modified method for Billroth-II gastrojejunostomy after laparoscopy-assisted distal gastrectomy
Zehui Wu, Bing Wang, Gang Liu, Jiaju Lu, Fangzheng Chen, Lianghui Shi
Bioinformatics analysis reveals the clinical significance of GIPC2/GPD1L for colorectal cancer using TCGA database
Zhengdong Zhao, Xinye Cui, Guoxin Guan, Yaqing Liu, Xingming Liu, Zhao Chen, Shili Ning, Fuwen Luo
A bibliometric analysis of CD38-targeting antibody therapy in multiple myeloma from 1985 to 2021
Hanyi Ding, Xiaoyuan Zhang, Dongxu Gang, Xiaoyu He, Songfu Jiang
Does neoadjuvant chemoradiotherapy increase the effect of lateral lymph node dissection on urogenital function?
Yujuan Jiang, Sicheng Zhou, Wei Pei, Jinghua Chen, Jianwei Liang
A systematic review and meta-analysis on the risk factors of acute myeloid leukemia
Yanrong Guo, Wenwen Wang, Huali Sun
Analysis of DWI in the classification of glioma pathology and its therapeutic application in clinical surgery: a case-control study
Jianheng Wu, Ranyu Su, Di Qiu, Xiaozhi Cheng, Linfan Li, Chunming Huang, Qingchun Mu
Inhibitory effect of lovastatin on human lung cancer cell proliferation by regulating the ERK1/2 and COX-2 pathways
Sha Liu, Ping Yang, Mingkung Wang, Shuang Zhang, Jie Wang, Tao Pan, Ping Zhou
Immune-related lncRNAs, LINC01268 and CTB-31O20.2, as favorable prognostic markers for glioma inhibition
Dong-Hui Liu, Xiu Yang, Jian-Feng Guo, Han Meng, Shang-Hang Shen
Overexpression of lncRNA MAPT-AS1 exacerbates cell proliferation and metastasis in breast cancer
Beibei Li, Dongdong Liu, Jiarui Xu, Zuohua Lu, Qianqian Liu, Xiaojing Zhao, Xue Wang, Tingwei Peng, Jianhua Xu
Diagnostic value of combined detection of CA72-4, CA19-9, and carcinoembryonic antigen comparing to CA72-4 alone in gastric cancer: a systematic review and meta-analysis
Huiping Wang, Weibiao Jin, Chuanqi Wan, Chen Zhu
Systematic review and meta-analysis of the risk factors of surgical site infection in patients with colorectal cancer
Wenjie Cai, Lina Wang, Weiqiong Wang, Ting Zhou
Consumption of processed food and risk of nasopharyngeal carcinoma: a systematic review and meta-analysis
Haiyan Feng, Ying Zhou, Liuzhen Wang, Yiling Wang, Shiping Zhou, Fanyun Tian
Clinical and pathological characteristics of 11 NSCLC patients with c-MET exon 14 skipping
Hualin Chen, Yipin Luo, Muwen Lin, Huoguang Chen, Meilian Liu, Yongcun Wang, Shujun Li, Donghong Yang, Zhixiong Yang
Efficacy and safety of autologous hematopoietic stem cell transplantation in the treatment of malignant lymphoma after chemotherapy: a systematic review and meta-analysis
Huan Yu, Limei Fu, Xin Liao, Amin Lei, Yili Chen, Ping Zhu, Pingan Zhu, Qiaojing Shi

Review Article

A narrative review of five multigenetic assays in breast cancer
Cheng Zeng, Jian Zhang
Quality indicators for the management of muscle-invasive bladder cancer in the perioperative setting of radical cystectomy: a narrative review
Frederik König, Benjamin Pradere, Nico C. Grossmann, Fahad Quhal, Pawel Rajwa, Ekaterina Laukhtina, Keiichiro Mori, Satoshi Katayama, Takafumi Yanagisawa, Hadi Mostafai, Reza Sari Motlagh, Abdulmajeed Aydh, Roland Dahlem, Shahrokh F. Shariat, Michael Rink

Case Report

Primary intramedullary melanocytoma in the thoracic cord: a case report and literature review
Chao Wang, Xiaotong Shao, Yi Zou
Unexpected discovery of intrahepatic cholangiocarcinoma during follow-up in two cases of liver cysts: cases report
Fu-Sheng Liu, Ke-Lu Li, Yue-Ming He, Zhong-Lin Zhang, Yu-Feng Yuan, Hai-Tao Wang
Multimodality treatment for multiple recurrences of cervical cancer after radiotherapy: a case report
Zishuang Wang, Xiaojun Ren, Zhongshan Liu, Yunfeng Li, Tiejun Wang
Dumbbell-type tenosynovial giant cell tumor of the buttocks: a report of two cases
Qi-Kun Liu, Xiao-Jun Yu, Yuan Bao, Hao Kang
A EWSR1-CREM-rearranged gastric mesenchymal tumor accompanied by gastritis cystica profunda and with probable benign behavior: a case report
Qian Cui, Hongmei Wu, Yu Chen, Zebin Xiao, Zhihua Liu, Jie Chen, Zhi Li
Gene profiling of metastatic small intestinal squamous cell carcinoma after lung squamous cell carcinoma surgery: a case report
Fangchao Zhu, Jiejun Lin, Hongli Liao, Yunfei Wang, Jie Pan
Pathological complete response to radical surgery after receiving durvalumab plus neoadjuvant chemotherapy for 1 limited-stage small cell lung cancer patient: a case report
Zhifeng Li, Boyi Zhang, Fuyao Yang, Liwei Yang