Vol 8, No 7 (November 2019): Translational Cancer Research

Original Article

LncRNA-DANCR promotes growth and metastasis of colorectal cancer via activating epithelial-mesenchymal transition process
Beibei Wang, Weimin Chen, Zhifei Zhao, Yu Sun, Yi Huang
LncRNA MVIH knockdown inhibits the malignancy progression through downregulating miR-505 mediated HMGB1 and CCNE2 in acute myeloid leukemia
Shandong Ke, Xiaofen Zhou
Jumonji domain containing 5 is a potential prognostic indicator in non-small cell lung cancer patients who received platinum-based chemotherapy
Xueping Xiang, Xiaojing Ma, Mao Fang, Like Zhong, Hui Liu, Hong Liu, Yinghui Tong
Up-regulated GGA3 promotes non-small cell lung cancer proliferation by regulating TrkA receptor
Bo-Gang Jiang, Yan-Rong Zhou
Systemic inflammatory response predicts poor prognoses in Barcelona Clinic Liver Cancer stage B/C hepatocellular carcinoma with transarterial chemoembolization: a prospective study
Zhiliang Huang, Weiqun Lu, Nanrong Yu, Guohua Yang, Houwei Xu, Haiying Liu
A comparison of MASS-PCR and ARMS-PCR for the detection of lung cancer gene mutation
Ling Cai, Weidong Wang, Fang Wang, Rusi Zhang, Lanjun Zhang, Huiwei Qi, Weiquan Gu, Ningning Zhou
GPX7 promotes the growth of human papillary thyroid carcinoma via enhancement of cell proliferation and inhibition of cell apoptosis
Li-Dan Liu, Yi-Ni Zhang, Li-Fen Wang
Analysis of real-word mutations of lung cancer driver genes in five regions of China
Mengyao Sun, Ye Guo, Guoguang Shao, Xiumei Duan, Zhiguang Yang, Peng Zhang, Yunpeng Liu, Yutong Dong, Xu Wang, Yinghui Xu, Chao Sun, Kewei Ma
STAT3 activation regulated circ-STAT3.46 promote expression of IGF1R by sponging of miR-139-5p in human colon cancer
Yaxiang Shi, Xuan Chen, Biao Xi, Yucheng Qin, Lingjuan Sun, Jianhui Hu, Jingxuan Xu, Xiaowen Yu, Jun Ouyang, Ling Wei
Huisheng Oral Solution exerts anti-tumor effects by downregulating tissue factor and inhibiting the expression of metastasis-related factors, CD44, MMP2, and VEGF
Zhonghua Chen, Mei Liu, Kaiyong Xie, Haitao Chen, Jun Wang, Xing Liu
A new enhanced recovery after surgery pathway for left-sided pancreatic cancer patients after distal pancreatectomy
Yue Wang, Jingfeng Li, Yuanchi Weng, Xiaxing Deng, Jiabin Jin, Chenghong Peng