Vol 12, No 1 (January 30, 2023): Translational Cancer Research

Original Article

Development of a novel angiogenesis-related lncRNA signature to predict the prognosis and immunotherapy of glioblastoma multiforme
Binbin Zhang, Yaling Cheng, Ruichun Li, Minxue Lian, Shiwen Guo, Chen Liang
Clusterin is a biomarker of breast cancer prognosis and correlated with immune microenvironment
Ping Yang, Zhenyu Yang, Yanming Dong, Lin Yang, Shujia Peng, Lijuan Yuan, Xi’e Hu, Songhao Chen, Haili Tang, Xiaojun Yang, Dong Fan, Huadong Zhao, Guoqiang Bao
Ferroptosis and cuproptosis prognostic signature for prediction of prognosis, immunotherapy and drug sensitivity in hepatocellular carcinoma: development and validation based on TCGA and ICGC databases
Qi Ma, Yuan Hui, Bang-Rong Huang, Bin-Feng Yang, Jing-Xian Li, Ting-Ting Fan, Xiang-Chun Gao, Da-You Ma, Wei-Fu Chen, Zheng-Xue Pei
The stool syndecan2 methylation test is more robust than blood tests for methylated septin9, CEA, CA19-9 and CA724: a diagnostic test for the early detection of colorectal neoplasms
Yixiang Zhan, Shuyuan Wang, Zhen Yuan, Xuanzhu Zhao, Kemin Ni, Ran Xin, Xingyu Zhou, Zhaoce Liu, Xin Yin, Hangyu Ping, Yaohong Liu, Wanting Wang, Suying Yan, Qiurong Han, Xipeng Zhang, Qinghuai Zhang, Yandi Liu, Chunze Zhang
Hypermethylated WASF2: tumor suppressive role in head and neck squamous cell carcinoma
Jianyun Zhang, Zhuang Ding, Long Chen, Haiyan Qin
Identification of risk and prognostic factors for intrahepatic vascular invasion in patients with hepatocellular carcinoma: a population-based study
Shicong Zeng, Zongwen Wang, Qiankun Zhu, Xiaodong Li, Haiyang Ren, Bo Qian, Fengli Hu, Lishan Xu, Bo Zhai
Differentiation of localized pneumonic-type lung adenocarcinoma from localized pulmonary inflammatory lesion based on clinical data and multi-slice spiral computed tomography imaging features
Yisi Xiang, Min Zhang, Weiyan Zhao, Hengfeng Shi
The association of serum folate and homocysteine on venous thromboembolism in patients with colorectal cancer: a cross-sectional study
Yinglei Cao, Tian Yao, Hao Chen, Hui Liu, Changfeng Li, Daoyu Wang, Yanli Wang, Fubin Qiu, He Huang
miR-135a inhibits the proliferation of HBV-infected hepatocellular carcinoma cells by targeting HOXA10
Jianjun Lin, Xiang Lian, Shihang Xue, Lian Ouyang, Lihui Zhou, Yuyang Lu, Longteng Xie
Expression and clinical significance of undifferentiated embryonic cell transcription factor 1 in breast cancer
Yuming Lou, Shuxun Jin, Xing Hong, Zhongwu Hong, Chaoyang Xu