Case Report


Allogeneic CAR-T bridging to allo-HSCT as a treatment strategy for refractory adult Burkitt’s lymphoma: a case report

Ling Cheng, Mei Huang, Yang Cao, Jue Wang, Hao Xu, Lijun Jiang