Original Article


A detailed analysis of lymph node recurrence in endometrial carcinoma

He Li, Yangyang Dong, Yibo Dai, Zhiqi Wang, Jianliu Wang