Original Article


In silico development and validation of a novel glucose and lipid metabolism-related gene signature in gastric cancer

Yuan Yang, Zhaofeng Chen, Lingshan Zhou, Guozhi Wu, Xiaomei Ma, Ya Zheng, Min Liu, Yuping Wang, Rui Ji, Qinghong Guo, Yongning Zhou

Download Citation