Original Article


Bidirectional regulation between tumor cell-intrinsic PD-L1 and TGF-β1 in epithelial-to-mesenchymal transition in melanoma

Zhen Li, Fengdi Wang, Jianzhong Dang, Fanjun Cheng, Fang Zheng

Download Citation