Original Article


Whole-genome identification and construction of the lncRNA-mRNA co-expression network in patients with actinic keratosis

Chao Luan, Shuang Jin, Yu Hu, Xuyue Zhou, Lingxi Liu, Rong Li, Mei Ju, Dan Huang, Kun Chen

Download Citation