Case Report


Case report: cotyledonoid dissecting leiomyoma in a 49-year-old woman

Hui Ye, Xiaorong Qi, Yilan Tian, Kaixuan Yang, Xuan Zuo, Zhilan Peng

Download Citation