Original Article


Leukoencephalopathy in children with acute lymphoblastic leukemia after chemotherapy: a retrospective monocenter study

Xiao Xiao, Si-Jia Chu, Ji-Hong Tang, Li-Ya Zhang, Bing-Bing Zhang

Download Citation