Original Article


Comparative analysis of pre- and postmenopausal endometrial cancer in 216 patients

Yong-Li Lyu, Li Geng, Fa-Xi Wang, Chun-Liang Yang, Shan-Jie Rong, Hai-Feng Zhou, Fei Sun, Jun-Yi Li

Download Citation