Clinicopathological features and prognosis of patients with esophageal cancer as the second primary cancer: a large population-based analysis using the SEER program [2000–2015]

Zhencong Chen, Ming Li, Ke Ma, Zhengyang Hu, Shuai Wang, Hongyu Chen, Yuansheng Zheng, Cheng Zhan, Zongwu Lin, Qun Wang

Article Options

Download Citation