DAB2 suppresses gastric cancer migration by regulating the Wnt/β-catenin and Hippo-YAP signaling pathways

Hua Wang, Surong Dong, Yun Liu, Feng Ma, Jian Fang, Wentao Zhang, Shihe Shao, Hongxing Shen, Jingpeng Jin

Article Options

Download Citation