Clinical outcomes of proximal gastrectomy versus total gastrectomy for locally advanced proximal gastric cancer: a propensity score matching analysis

Lulu Zhao, Rui Ling, Fuhai Ma, Hu Ren, Hong Zhou, Tongbo Wang, Yingtai Chen, Shangying Hu, Dongbing Zhao