Analysis of a pedigree of Peutz-Jeghers syndrome and RET proto-oncogene mutation: one case report and literature review

Ling-Lin Tian, Jun-Zhi Guo, Yun-Qin Yin, Xiao-Hong Dang, Li-Juan Huo