Optimization of internal reference genes for qPCR in human pancreatic cancer research

Wan-Li Ge, Guo-Dong Shi, Xu-Min Huang, Qing-Qing Zong, Qun Chen, Ling-Dong Meng, Yi Miao, Jing-Jing Zhang, Kui-Rong Jiang