HAX-1 overexpression in gastric cancer promotes cell proliferation

Shudong Gu, Shu Zhang, Hua Huang, Qingqing Wang, Haowen Fan, Qi Shao, Guoxin Mao, Li Qian