Bone metabolism in Chinese patients after laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass

Chen Wang, Hongwei Zhang, Ting Xu, Jian Zou, Jin Chen, Pin Zhang, Zhongmin Shi, Jianzhong Di