Construction of differentially expressed Her-2 related lncRNA-mRNA-miRNA ceRNA network in Her-2 positive breast cancer

Xiaochen Jia, Wenjing Meng, Lu Zhang, Yongsheng Jia, Yehui Shi, Zhongsheng Tong