Exploring metabolomics biomarkers for evaluating the effectiveness of concurrent radiochemotherapy for cervical cancers

Huihui Zhou, Qi Li, Tong Wang, Hong Liang, Yanan Wang, Yani Duan, Min Song, Yaoxian Wang, Hong Jin