Progesterone receptor inhibits the proliferation and invasion of endometrial cancer cells by up regulating Krüppel-like factor 9

Xiaofang Yan, Huilin Zhang, Jieqi Ke, Yongli Zhang, Chenyun Dai, Mei Zhu, Feizhou Jiang, Hongdi Zhu, Ling Zhang, Xin Zuo, Weiling Li, Xiufeng Yin, Xiaoping Wan