Additional treatment prolonged survival of pulmonary artery sarcoma after surgical resection

Liwei Xu, Weishan Lu, Jianqiang Li, Changchun Wang