Vol 7, No 3 (June 2018): Translational Cancer Research

Original Article

Potential predictive value of JAK2 expression for Pan-cancer response to PD-1 blockade immunotherapy
Jie Peng, Lu-Shan Xiao, Zhong-Yi Dong, Wen-Wen Li, Kun-Yuan Wang, De-Hua Wu, Li Liu
Cyclin-dependent kinase 7 (CDK7) expression in human hepatocellular carcinoma: association with HCC progression, prognosis and cell proliferative capacity
Zheran Liu, Dajiao Liu, Rongrong Zhong, Qiuyun Su, Tiancheng Zhao, Fen Fu, Jinsheng Liu, Derong Xu, Changqing Zeng
Prognostic factors for unresectable hepatocellular carcinoma treated with transcatheter arterial chemoembolisation combined with radiotherapy
Zhonghua Qi, Qianqian Zhao, Renben Wang
The efficacy and tolerance of high pressure oxygen combined with chemotherapy in postoperative patients with advanced gastric cancer
Changlin Qian, Hua Liu, Jie Zhang, Zhiyong Shen
Methylation of O6-methylguanine DNA methyltransferase promoter is a predictive biomarker in Chinese melanoma patients treated with alkylating agents
Jiayi Yu, Huan Yu, Junya Yan, Xiaowen Wu, Lu Yang, Jie Dai, Meng Ma, Huan Tang, Tianxiao Xu, Zhihong Chi, Lu Si, Xinan Sheng, Chuangliang Cui, Jun Guo, Yan Kong
Prognostic value of tumor length in predicting survival for patients with esophageal cancer
Haijing Wang, Liangwen Bi, Lizhen Zhang, Weiyong Zhao, Min Yang, Xinchen Sun
Dosimetric predictors of acute hematologic toxicity due to intensity-modulated pelvic radiotherapy with concurrent chemotherapy for pelvic cancer patients
Yongqiang Yang, Wenjing Li, Jianjun Qian, Junjun Zhang, Yuntian Shen, Ye Tian
Prevalence and prognostic impact of synchronous distant metastases in patients with oral tongue squamous cell carcinoma: a SEER-based study
Yujiao Li, Xiaomin Ou, Chaosu Hu
Matrix metalloproteinase (MMP) and immunosuppressive biomarker profiles of seven head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) cell lines
Amber M. Bates, Maria Paula Gomez Hernandez, Emily A. Lanzel, Fang Qian, Kim A. Brogden
Hypertension and risk of cholangiocarcinoma: a systematic review and meta-analysis
Jianping Xiong, Weiyu Xu, Hanchun Huang, Jin Bian, Jianzhen Lin, Junyu Long, Yi Bai, Yiyao Xu, Tianyi Chi, Xin Lu, Haitao Zhao
Prognostic significance of the platelet-to-lymphocyte ratio in ovarian cancer: a meta-analysis
Weiyu Xu, Wenqin Wang, Min Yang, Lina Song, Jianping Xiong, Jianzhen Lin, Junyu Long, Yi Bai, Yongchang Zheng, Lin Zhao, Xinting Sang, Haitao Zhao
The expression and prognostic value of hypoxia-inducible factor- 1α and p53 in non-small cell lung carcinoma
Yuming Wan, Feng Li, Yali Shen, Huijiao Chen, Yachao Zhai, Jing Huang, Jin Wang, Feng Xu
Galectin-9 as a prognostic biomarker in small cell lung cancer
Yaolin Xu, Chao Guan, Xiaoye Zhang
Antineoplastic effects of Endostar combined with combretastatin A4 phosphate in vitro
Xianhua Fu, Yin Duan, Hongdan Shen, Yong Zou, Chi Pan, Demin Lu, Jianjin Huang, Jun Li, Suzhan Zhang
Methylated septin 9 gene for noninvasive diagnosis and therapy monitoring of breast cancer
Shen Chen, Changxin Zhou, Wei Liu, Shanping Sun, Anqi Zhang, Wenqiang Tang, Shan Zhang, Yang Zhang, Bo Fu
Efficacy, safety and prognostic factors analysis of first-line icotinib treatment in advanced non-small cell lung cancer patients with mutated EGFR
Aimi Huang, Qing Shen, Xiaolu Yu, Huimin Wang, Chunlei Shi, Baohui Han, Aiqin Gu
Prognostic significance of CD47 in human malignancies: a systematic review and meta-analysis
Hui-Jun Zhao, Fei Pa, Yi-Chao Shi, Xi Luo, Rong-Rong Ren, Li-Hua Peng, Yun-Sheng Yang
Diagnostic and prognostic value of KRAS mutations in circulating pancreatic ductal adenocarcinoma tumor DNA
Xiaowei Yang, Wei Xu, Xiuyun Tian, Jianhui Wu, Ang Lv, Chengpeng Li, Xiaoya Guan, Honggang Qian, Chunyi Hao
Combined computed tomography-measured tumor density and RECIST for evaluating neoadjuvant therapy in locally advanced gastrointestinal stromal tumors
Wei-Chih Su, Hsiang-Lin Tsai, Yung-Sung Yeh, Ching-Wen Huang, Cheng-Jen Ma, Chau-Yun Chen, Tsung-Kun Chang, Jaw-Yuan Wang
It is feasible to perform laparoscopic pancreaticoduodenectomy for patients with prior abdominal operation
Yunqiang Cai, Junfeng Wang, Xin Wang, Yongbin Li, Pan Gao, Bing Peng
Identification of novel genes and pathways in colorectal cancer exosomes: a bioinformatics study
Qiuxiang Huang, Ziyang Shen, Rujin Zang, Xiaoyan Fan, Li Yang, Mei Xue
Clinical implication of platelet-lymphocyte ratio and PD-L1 in breast cancer patients
Qianyi Lu, Tao Qin, Fei Xu, Yinduo Zeng, Wen Xia, Qiufan Zheng, Kaping Lee, Kai Zhang, Ge Qin, Man Tek Kong, Ruoxi Hong, Yanxia Shi, Zhongyu Yuan, Shusen Wang
Surgical stress biomarkers as early predictors of postoperative infectious complications in patients with colorectal cancer
Jing-Jing Liu, Ming-Shi Yang, Chao-Qun Cen, Chun Xu, Hong Yuan
Clinical outcomes with first-line chemotherapy versus endocrine therapy for adjuvant endocrine therapy-resistant metastatic breast cancer
Bin Shao, Yanlian Yang, Jinrong Qu, Huiping Li, Guohong Song, Lijun Di, Hanfang Jiang, Ying Yan, Huan Wang, Xiaoran Liu, Jing Wang, Weiyao Kong
Efficient cancer gene therapy with a Del1 fragment administered by hypodermic injection in a mouse explanted tumor model
Hisataka Kitano, Tomomi Ishikawa, Eri Tamura, Shinichiro Kokubun, Chiaki Hidai
Clinicopathologic features and prognostic factors of diffuse sclerosing variant of papillary thyroid carcinoma: a populationbased analysis
Yunjun Wang, Qing Guan, Jun Xiang, Duanshu Li
Risk stratification for prostate cancer via the integration of omics data of The Cancer Genome Atlas
Lin Hua, Hong Xia, Wenbin Xu, Ping Zhou
Diagnosis and treatment of primary hepatic lymphoma
Huayu Yang, Ziyi Yang, Xinting Sang, Yilei Mao, Xin Lu, Shouxian Zhong, Haifeng Xu
Clinical features and prognostic factors of cryptogenic hepatocellular carcinoma
Qichen Chen, Hong Zhao, Jianjun Zhao, Xinyu Bi, Zhiyu Li, Zhen Huang, Yefan Zhang, Jianguo Zhou, Jianqiang Cai

Brief Report

Ambient mass spectrometry-based detection system for tumor cells in human blood
Kaname Sakamoto, Yuichiro Fujita, Kazuaki Chikamatsu, Shota Tanaka, Sen Takeda, Keisuke Masuyama, Kentaro Yoshimura, Hiroki Ishii

Review Article

Mechanisms of resistance to chemotherapy and radiotherapy in hepatocellular carcinoma
Jiapei Guo, Leilei Li, Bin Guo, Dianxing Liu, Jun Shi, Chuntao Wu, Junmao Chen, Xiaowei Zhang, Jinghua Wu
Potential and importance of metalloproteinases and interleukins in inflammation and metastasization in non-small cell lung cancer
João Luís Pereira, Mónica Gomes, Ana Luísa Teixeira, Ana Coelho, Christian Rolfo, António Araújo
Epigenetic diagnostic biomarkers for non-small cell lung cancer: present and future perspectives
Xiaoke Chen, Shuqian Yu, Junqiang Fan
The role of deep learning and radiomic feature extraction in cancer-specific predictive modelling: a review
Alanna Vial, David Stirling, Matthew Field, Montserrat Ros, Christian Ritz, Martin Carolan, Lois Holloway, Alexis A. Miller
Exposing cancer with CRISPR-Cas9: from genetic identification to clinical therapy
Ping Fan, Zhi-Yao He, Ting Xu, Kevin Phan, George G. Chen, Yu-Quan Wei

Case Report

A rare unilateral giant fibroadenoma of the breast during pregnancy and lactation
Haidong Cui, Jian Liu, Shufang Hu, Jufeng Guo, Aizhai Xiang
Specific skin changes induced by chemotherapy
Lin Ding, Qing-Jian Li, Ying Wang, Zhuo-Fei Bi, Jie Chai, Zhi-Min Jiang, Phei-Er Saw, Hai Hu, He-Rui Yao

Letter to the Editor

Does delayed treatment affect the survival of patients with hepatocellular carcinoma?
Ying-Yang Liao, Jie Ou, Cheng-Piao Luo, Ning-Fu Peng, Jian-Hong Zhong